Przejdź do treści

Centrum Medyczne Panorama

logotyp

Regulamin

Regulamin Programu Lojalnościowego „Nasza Panorama”
Centrum Medycznego Panorama Sp. z o. o.

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki i zasady uczestnictwa w Programie Lojalnościowym „Nasza Panorama” CM Panorama .

§ 2 ORGANIZATOR

Organizatorem Programu Lojalnościowego jest Centrum Medyczne Panorama sp. z o.o. z siedzibą w Radzyminie, ul. Stary Rynek 2, 05-250 Radzymin, NIP 1251629925, REGON 36036984, KRS: 0000535993, zwany dalej „CM Panorama” lub „Organizatorem”.

§ 3 DEFINICJE

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają odpowiednio:

 1. Program – oznacza program lojalnościowy „Nasza Panorama” prowadzony przez CM Panorama na podstawie niniejszego Regulaminu;
 2. Uczestnik – pełnoletni obywatel Polski lub cudzoziemiec, który jest posiadaczem Karty;
 3. Karta – karta plastikowa, zgodna z wzorem CM Panorama, która jest identyfikatorem uczestnictwa w Programie na podstawie niniejszego Regulaminu.

§ 4 ZASADY DZIAŁANIA PROGRAMU

 1. Celem Programu jest budowanie długoterminowych relacji z Klientami poprzez umożliwienie korzystania z usług realizowanych przez CM Panorama na preferencyjnych zasadach.
 2. Karta upoważnia do zniżek na wybrane płatne usługi medyczne, wizyty konsultacyjne w przychodni, bezpłatne badanie lub wizyty konsultacyjne, specjalne akcje zniżkowena usługi określone w danym miesiącu dla dzieci i dorosłych, zamówienia recepty elektronicznie, otrzymania kuponówna wizyty i usługi wielorazowe. Szczegółowy  zakres usług  oferowanych przez program lojalnościowy „Nasza Panorama” oraz  przysługujące zniżki dla uczestników programu, dostępne są na stronie programu:  https://cmpanorama.pl/nasza-panorama/  . Karta upoważnia do zniżki od pierwszej wizyty od przystąpienia do Programu.
 3. Uczestnikiem Programu może zostać pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która prawidłowo wypełniła Formularz Zgłoszeniowy (zwany dalej “Formularzem”). W Formularzu należy podać następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Otrzymanie Karty i wypełnienie Formularza jest warunkiem udziału w Programie.
 4. W czasie trwania Programu, Uczestnik ma prawo do aktualizacji danych zawartych w Formularzu.
 5. Po wypełnieniu Formularza każdy z Uczestników otrzyma Kartę uczestnictwa w Programie. Przyjęcie Karty jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, a także zgodą na uczestnictwo w akcjach marketingowych organizowanych przez CM Panorama.
 6. Karta jest własnością Organizatora i nie jest kartą kredytową, bankomatową ani kartą płatniczą. Karta może być wykorzystywana jedynie do celów i w sposób, o których mowa w Regulaminie.
 7. Uczestnik nie jest uprawniony do zbywania ani też przekazywania Karty osobom trzecim.
 8. W przypadku zakończenia udziału w Programie, Uczestnik zobowiązany jest do jej zwrotu Organizatorowi.
 9. W przypadku kradzieży lub zaginięcia Karty, Uczestnik powinien dokonać niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Organizatorowi. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane zgubieniem, kradzieżą lub uszkodzeniem Karty.

§ 5 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestnika, w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych (dalej: „Ustawa”) jest CM Panorama. CM Panorama zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych dotyczących Uczestnika, podanych w związku z przystąpieniem do Programu i uczestnictwem w nim.
 2. Podanie przez Uczestnika jego danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich uzyskanie przez CM Panorama jest niezbędne do przystąpienia do Programu. Zgoda na przetwarzanie przez CM Panorama danych osobowych Uczestnika zawartych w Formularzu zostanie potwierdzona przez Uczestnika poprzez oznaczenie odpowiedniego pola Formularzu elektronicznym lub własnoręczny podpis na Formularzu w wersji papierowej. Wyrażenie zgody może być wycofane w każdym czasie.
 3. Uczestnik może również wyrazić zgodę na otrzymywanie od CM Panorama informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, poprzez oznaczenie odpowiedniego pola na Formularzu elektronicznym lub własnoręczny podpis na Formularzu w wersji papierowej. Wyrażenie zgody nie jest koniecznym warunkiem przystąpienia do Programu, jednakże nie wyrażenie zgody, pozbawia możliwości Uczestnika otrzymywania informacji o bieżących zniżkach i promocjach oferowanych przez CM Panorama, powiadomień o ofertach, oraz innych informacji dotyczących akcji promocyjnych przy pomocy właśnie tych środków.
 4. Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, jak również prawo do ich poprawiania, uzupełniania i prostowania zgodnie z przepisami Ustawy, jak również prawo żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub do ich usunięcia, w przypadku jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem Ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 5. Uczestnik powinien powiadomić Organizatora o zmianie dotyczących go danych.

§ 6 REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

 1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Programie, w każdym czasie bez podania przyczyny.
 2. Uczestnik ma obowiązek poinformowania Organizatora o rezygnacji z udziału w Programie w formie pisemnej oraz zwrotu Karty.

§ 7 ZMIANY W REGULAMINIE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu, zawieszenia lub zakończenia Programu, w każdym czasie bez podania przyczyny.
 2. O wszelkich zmianach warunków i zasad Programu, Uczestnicy zostaną poinformowani poprzez stronę internetową Organizatora – https://cmpanorama.pl/nasza-panorama/.
 3. W przypadku zmiany treści Regulaminu, Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Programie, zawiadamiając o tym Organizatora zgodnie z §6.

§ 8 CZAS TRWANIA PROGRAMU

 1. Program obowiązuje przez czas nieokreślony.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia programu, w każdym czasie bez podania przyczyny.
 3. O zawieszeniu lub zakończeniu Programu Uczestnicy zostaną powiadomieni poprzez stronę internetową Organizatora – https://cmpanorama.pl.

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszelką korespondencję związaną z udziałem w Programie, w tym reklamacje, należy kierować na adres siedziby Organizatora, tj. ul. Stary Rynek 2, 05-250 Radzymin.
 3. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www https://cmpanorama.pl/nasza-panorama/.
 4. Wszelkie spory wynikłe z uczestnictwa w Programie będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.10.2016 r.
Wyślij zapytanie na interesujący Cię temat...

  Skip to content